Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Ozon-educatief

1. Algemeen

 1. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere (rechts-) persoon (in oprichting) of persoon, die met Ozon-educatief een overeenkomst aangaat, respectievelijk wenst aan te gaan.
 2. Onder ‘overeenkomst’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een overeenkomst of opdracht met betrekking tot de door Ozon-educatief te leveren diensten.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten alsmede op de totstandkoming van overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
 2. Toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij en tot zover Ozon-educatief in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemt.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Ozon-educatief dienen eveneens uitdrukkelijk en schriftelijk te worden goedgekeurd door Ozon-educatief.

 

3. Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle door Ozon-educatief gedane aanbiedingen, offertes en informatie, inclusief alle bescheiden, zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en zijn geheel vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien de opdrachtgever een aanbieding aanvaardt en er schriftelijk mee heeft ingestemd, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.
 3. De opdrachtgever is verplicht Ozon-educatief te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 4. De keuze van door Ozon-educatief in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 5. Opzegging van een overeenkomst voor het einde van de overeengekomen contractperiode dient te geschieden bij aangetekende brief met een minimale opzegtermijn van twee maanden.

 

4. Tarieven, facturering en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn onze prijzen exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden reistijden naar het kantoor van de opdrachtgever en terug voor de helft als gewerkte uren gefactureerd. Reizen in opdracht van óf namens de opdrachtgever worden geheel als gewerkte uren gefactureerd.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal Ozon-educatief maandelijks de gewerkte uren verantwoorden en deze samen met eventueel gemaakte kosten factureren.
 4. Alle facturen van Ozon-educatief kennen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen of tenzij uit de vermelding op de factuur een andere betalingstermijn volgt.
 5. De op de bankboekingen van Ozon-educatief aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
 6. Indien de opdrachtgever facturen te laat betaalt, wordt door Ozon-educatief, onverminderd haar verdere rechten uit hoofde van de wet of de overeenkomst, een vertragingsrente van 8% op jaarbasis in rekening gebracht. Ozon-educatief is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag, inclusief vertragingsrente.
 7. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft ter zake van haar betalingsverplichtingen komen alle werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (met inbegrip van de in artikel 4f genoemde rente), zulks met een minimum van vijfhonderd euro.

 

5. Gegevens van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht Ozon-educatief volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante bescheiden aan Ozon-educatief ter hand te stellen.
 2. Bij opdrachten staat de opdrachtgever ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan Ozon-educatief van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens staat de opdrachtgever ervoor in dat Ozon-educatief gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.
 3. Voor zover Ozon-educatief of derden schade lijden als gevolg van het niet nakomen van de in lid 5a en 5b omschreven verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden en Ozon-educatief zo nodig ter zake te vrijwaren.

 

6. Klachten

 1. Klachten over geleverde dienstverlening, of over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien zij Ozon-educatief, binnen twee weken na afronding van de geleverde dienstverlening of twee weken na factuurdatum hebben bereikt.
 2. Klachten dienen te allen tijden schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
 3. Na het verstrijken van de termijnen in 6a wordt de opdrachtgever geacht de geleverde dienstverlening, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
 4. Slechts indien en voor zover de klachten door Ozon-educatief gegrond worden bevonden, schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 5. Indien de klachten door Ozon-educatief gegrond worden bevonden, zal Ozon-educatief, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de overeenkomst alsnog correct nakomen.
 6. Retournering van de factuur op grond van klachten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ozon-educatief. Ozon-educatief bepaalt de voorwaarden waaronder de retournering geschiedt.
 7. Retournering zonder enige schriftelijke toestemming van Ozon-educatief heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever wordt opgeschort dan wel geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden.

 

7. Overmacht

 1. Een tekortkoming kan Ozon-educatief niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Ozon-educatief behoudt zich het recht voor, indien de nakoming van de overeenkomst niet reeds blijvend onmogelijk is, deze alsnog uit te voeren, in welk geval de opdrachtgever derhalve niet tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd is.
 3. Indien de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij in de nabije toekomst in een situatie van overmacht zal komen te verkeren, dient zij Ozon-educatief hiervan in kennis te stellen.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. Ozon-educatief voert door Ozon-educatief aanvaarde opdrachten te goeder trouw, naar beste weten en kunnen, met de juiste zorg en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever uit. Op Ozon-educatief rust in de uitvoering van deze werkzaamheden een inspanningsverplichting. Ozon-educatief kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever Ozon-educatief onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Ozon-educatief voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Ozon-educatief die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van Ozon-educatief beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000.
 4. De aansprakelijkheid van Ozon-educatief wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Ozon-educatief onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming in acht neemt en Ozon-educatief ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Ozon-educatief tegen aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van door Ozon-educatief geleverde diensten, indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van opdrachtgever, ondergeschikten van opdrachtgever, of van anderen die opdrachtgever in het kader van met een derde gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt.
 6. Indien Ozon-educatief op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met een derde of op diens verzoek een derde inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, is Ozon-educatief voor het door deze derde verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover Ozon-educatief deze aansprakelijkheid schriftelijk heeft aanvaard. De aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt door een derde blijft beperkt tot maximaal het bedrag dat Ozon-educatief ter zake op deze derde kan verhalen.
 7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Ozon-educatief niet binnen een maand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

9. Opzegging en ontbinding

 1. Bij opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever voordat met de uitvoering van de opdracht is aangevangen of voordat de opdracht is volbracht, is deze gehouden de kosten verbonden aan de voorbereiding of uitvoering van de opdracht te vergoeden, voor zover deze niet in de honorering van Ozon-educatief zijn inbegrepen.
 2. Ozon-educatief heeft te allen tijde het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst onder bewind, onder curatele, onder mentorschap of onder toezicht wordt gesteld, of indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst voorts enige bepaling uit kracht der wet of enige in deze Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen niet nakomt.
 3. De opschorting of buitengerechtelijke ontbinding naar aanleiding van voorgaande ontbindingsgronden vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring van Ozon-educatief.
 4. Indien één of meer der gemelde omstandigheden van artikel 9 zich voordoen en dit resulteert in verschuldigdheid van enig bedrag door opdrachtgever op grond van de door Ozon-educatief verleende diensten, dan behoudt Ozon-educatief zich het recht voor dit bedrag terstond en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen. Dit alles onverminderd en het recht van Ozon-educatief op vergoeding van kosten, schaden en interessen conform artikel 4.

 

10. Geheimhouding

 1. Bij alle informatie die door Ozon-educatief of door de opdrachtgever ten gunste van de overeenkomst of opdracht ter beschikking is gesteld, geldt voor beide partijen een geheimhoudingsplicht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of zulks uit de inhoud, strekking of doel van de informatie anders voortvloeit.

 

11. Eigendomsrechten

 1. Ozon-educatief is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d.. Ozon-educatief is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid.
 2. Indien een aanbieding, offerte of informatie vergezeld gaat van bescheiden, blijven deze te allen tijde het intellectuele eigendom van Ozon-educatief. Daar mag noch door de opdrachtgever, noch door derden in enige vorm gebruik van worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij dienen op eerste verzoek onverwijld aan Ozon-educatief te worden geretourneerd, onverminderd andere aan Ozon-educatief ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.
 3. Indien de opdrachtgever enige in dit artikel neergelegde verplichting jegens Ozon-educatief niet naleeft, is hij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,- per (gedeelte van een) dag of gebeurtenis, onverminderd het recht van Ozon-educatief om de door haar daadwerkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

 

12. Toepasselijk recht

 1. Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over, alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Ozon-educatief is gerechtigd – in afwijking van het bepaalde in het eerste lid – geschillen te laten beslechten door de gewone rechter. Indien Ozon-educatief van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de rechtbank te Arnhem in eerste aanleg bevoegd om van het geschil kennis te nemen.